Wersje językowe

Fresh Windsurfing

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
 
 

Sklep internetowy henrypartners.pl Jakub Kubacki, z siedzibą w Gdańsku , znajdujący się pod adresem elektronicznym www.henrypartners.pl, (zwany dalej "henrypartners.pl") przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady gromadzenia, dostępu i sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną 

Poniżej określone zasady pozostają w zgodzie z normami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze sklepu internetowego henrypartners.pl.

I. Definicje

Sklep internetowy henrypartners.pl, prowadzony przez Jakuba Kubackiego Maurycego Beniowskiego 68/70m.18
80-355 Gdańsk NIP: 9581637872 z siedzibą w Gdyni, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.henrypartners.pl, (zwany dalej "henrypartners.pl") przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających jego witrynę. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument, w którym określono zasady gromadzenia, dostępu i sposobu przechowywania informacji wykorzystywanych na urządzeniach Kupującego, stosowanych również za pomocą plików Cookies, w trakcie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. 

II. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest henrypartners.pl, prowadzony przez Jakuba Kubackiego ul.Maurycego Beniowskiego 68/70m.18
80-355 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP  9581637872, właściciel sklepu internetowego henrypartners.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej "Sprzedającym".
2. Administrator danych nie sprzedaje, nie udostępnia oraz nie przekazuje, bez wyraźnej zgody, osobom trzecim w drodze jedno lub dwustronnej czynności prawnej, danych osobowych bądź adresowych Kupującego. Administrator ma prawo to uczynić jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu uprawnionego do złożenie wniosku.
3. Jedynie za zgodą Kupującego podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
4. Kupujący pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub dokonania rejestracji w celu utworzenia indywidualnego Konta na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu bezpiecznym połączeniem.
5. Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie henrypartners.pl i jednoczesna rejestracja lub samodzielna rejestracja konta w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z powyższym sklep henrypartners.pl ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.
6. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
7. Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

III. Zakres i cel zbieranych danych

1. W zależności od sposobu utworzenia Konta Kupujący powinien podać następujące dane:
2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a szczególności:
a. adresu email
b. hasła
c. identyfikatora (login) pod jakim Kupujący zamierza występować
d. imienia i nazwiska
e. adresu zamieszkania
f. numeru telefonu kontaktowego. 
3. W celu złożenia zamówienia Newslettera Kupujący powinien podać:
a. Adres poczty elektronicznej (e-mail)
4. Wszelkie dane podane przez Kupującego w Zamówieniu lub formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie Sklepu, będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.).
5. Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
6. W zależności od udzielenia zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub składania Zamówienia, podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany przez Sprzedającego w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).
7. Sprzedający informuje, że chroni dane osobowe Kupujących będących przedsiębiorcami w zakresie, w jakim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej nie zastrzega jawności, w szczególności w zakresie danych wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. 2013, nr 0 poz. 672).
8. Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. Przelewy24) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedający nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje finansowe.
9. Kupujący posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Kupujący może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego danych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Newslettera.
10. Kupującemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) lub w przypadku, gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. W takim wypadku Sprzedający może pozostawić w zbiorze danych imię lub imiona i nazwisko osoby lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego korzystania osoby w celach objętych sprzeciwem. 
12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego.
13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
14. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Zamówienia, świadczenia usługi dostępu do Konta czy przesyłania Newslettera.
15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Kupujących, które mogą być pomocne przy: 
a. diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, 
b. tworzeniu analiz statystycznych, w szczególności polegających na określeniu, z jakich miejsc notowano najwięcej odwiedzin,
c. administrowaniu zabiorem danych,
d. udoskonalaniu rozwiązań zastosowanych w Sklepie.

IV. Rodzaje i cel wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora danych Cookies są bezpieczne dla urządzeń Kupujących. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Kupujących wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Kupujących i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Kupującemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących .
Cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Kupujących i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Kupujących. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupujących. 
3. Kupujący ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 
4. Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach
a. konfiguracji serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
- rozpoznania urządzenia Kupujących oraz ich lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b. uwierzytelniania Kupujących w serwisie i zapewnienia:
- utrzymania sesji Kupujących (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych.
c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupujących oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Kupujących i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Kupujących na strony internetowe Serwisu;
- umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.
d. analiz i badań oraz audytu oglądalności:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
5. Administrator danych usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach :
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube,
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem,
c. narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
d. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Zamawiających z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense,
e. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com,
f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com,
g. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl,
h. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Live Chat.

V. Warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Kupujący może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Kupujących. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Kupujących. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4. Szczegółową instrukcję dotyczącą konfiguracji przeglądarek typu: IE, Chrome, Mozilla Firefox znajdziesz tutaj.

VI. Newsletter

1. Świadczenie usługi Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe, wydawanej przez Sprzedającego.
2. Sprzedający świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
3. W celu otrzymywania Newsletter Kupujący powinien:
a. dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Sklepu swojego adresu poczty elektronicznej i zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox;
b. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, zgodnie z oświadczeniem znajdującym się pod formularzem elektronicznym,
c. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.
5. Kupujący w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedającego lub poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Sprzedający potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Kupującego. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter Sprzedający zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Kupującego Newslettera. Kupujący może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
6. Administrator danych oświadcza, że adres poczty elektronicznej Kupującego nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedającego nie mogą naruszać praw Kupującego.
4. Kontakt z henrypartners.pl oraz wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

VIII. Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

2. System płatności Pay Pal

3. Tradycyjny przelew bankowy
 
4. Płatności za pobraniem 
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl